متخصص کلیه و مجاری ادراری

دکتر مهرداد محمدی
دکتر مهرداد محمدی


تخصص

متخصص کلیه و مجاری ادراری


آدرس

اصفهان،خیابان استانداری،کلینیک ویژه بیمارستان خورشید

تلفن
22401400311


Share تاريخ: 1395/07/25 مشاهده : 2524


دکتر حسین کرمی

متخصص مجاری ادراری
دکتر مجید حقیقت

متخصص کلیه و مجاری ادراری
دکتر محمد مسعود نیک کار

متخصص کلیه و مجاری ادراری
دکتر داریوش منصوری

فلوشیپ تخصصی پیوند کلیه
دکتر محمد جعفر کیانی

متخصص کلیه و مجاری ادراری
دکتر مهرداد محمدی

متخصص کلیه و مجاری ادراری
دکتر عنایت الله ایزدی

متخصص کلیه و مجاری ادراری
دکتر محمد رضا قرائتی

متخصص کلیه و مجاری ادراری،
دکتر پیمان صالحی

متخصص کلیه و مجاری ادراری